تهیه کننده: محسن هادی

پژوهش: محسن هادی

تدوینگران: محمد روحبخش، مهدی حسینخوانی

تصویربردار: احمد عبدی، علی طالبی

صدا بردار: حبیب محمدی

سال ساخت: 1399

زمان فیلم: 87