تهیه کننده: محسن اسلام‌زاده اسکستانی

پژوهشگران: محسن فتاحی، محسن اسلام‌زاده

تدوین: سلمه اربابون

تصویربردار: علی محمد خانیکی

صدا بردار: حمیدرضا مجیدی، محمدمهدی روحی

سال ساخت: 1400

زمان فیلم: 112