کارگردانان: دیانه سارا بوزگارو، توماس یانکو

تهیه کننده: ژان لورن سینیدیس

پژوهش: دیانه سارا بوزگارو، توماس یانکو

تدوین: تئو فیل گای مازاس

تصویربردار: توماس یانکو

سال ساخت: 2020

زمان فیلم: 76

حضور در جشنواره: جشنواره فیلم ایدفا (2020)، جشنواره فیلم سیدنی (2020).