آرشيو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
سینمایی که خود حقیقت است  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
 
گزارش تصویری هفتمین روز جشنواره  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
 
گزارش تصویری ششمین روز جشنواره  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
 
گزارش تصویری پنجمین روز جشنواره  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
 
گزارش تصویری چهارمین روز جشنواره  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
 
حقیقت بهترین راهنماست  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نقدی بر مستند «پریدن از روی دیوار آتش» ساخته محمد صنگوری  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">