سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/beynalmelal6 Wed, 25 Nov 2020 06:38:54 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 06:38:54 GMT مسابقه بین الملل 60 فشرده و انقلابی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5699/فشرده-انقلابی '30/کوبا/2011 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 09:46:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5699/فشرده-انقلابی عشاق نامدار http://www.irandocfest.ir/fa/news/5698/عشاق-نامدار '19/ترکیه/2012 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 09:43:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5698/عشاق-نامدار سوگواری  یومن http://www.irandocfest.ir/fa/news/5697/سوگواری-یومن '25/چین/2012 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 09:38:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5697/سوگواری-یومن سرچشمه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5696/سرچشمه '24/آمریکا/2011 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 09:32:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5696/سرچشمه اتوشویی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5695/اتوشویی '16/لهستان/2011 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 09:30:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5695/اتوشویی چی دو ( بهشت) http://www.irandocfest.ir/fa/news/5694/چی-دو-بهشت '16/ترکیه/2012 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 09:25:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5694/چی-دو-بهشت چرخش موسیقی برای 12 ویولونسل http://www.irandocfest.ir/fa/news/5693/چرخش-موسیقی-12-ویولونسل '29/اسپانیا/2012 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 09:23:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5693/چرخش-موسیقی-12-ویولونسل پیغامی از مادر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5692/پیغامی-مادر '29/دانمارک/2012 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 09:18:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5692/پیغامی-مادر  تحلیل رفته http://www.irandocfest.ir/fa/news/5691/تحلیل-رفته '29/لهستان/2011 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 08:43:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5691/تحلیل-رفته پاپاراتزی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5690/پاپاراتزی '29/لهستان/2011 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 13 May 2019 08:39:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5690/پاپاراتزی