سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند آزاد(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/docazad Mon, 21 Jun 2021 02:45:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 02:45:00 GMT مستند آزاد(مسابقه ملی) 60 اینجا زور آباد است http://www.irandocfest.ir/fa/news/5927/اینجا-زور-آباد کارگردان: منصور قاسمی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Wed, 03 Jul 2019 06:09:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5927/اینجا-زور-آباد نان و نور http://www.irandocfest.ir/fa/news/5921/نان-نور کارگردان: الهام اسدی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 11:06:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5921/نان-نور مقرنس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5920/مقرنس کارگردان: صابره محمد کاشی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 11:05:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5920/مقرنس مکافات عمل http://www.irandocfest.ir/fa/news/5919/مکافات-عمل کارگردان: امیر شکرگزار ناوی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 10:59:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5919/مکافات-عمل مشق لیلی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5918/مشق-لیلی کارگردان: آذر مهرابی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 10:57:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5918/مشق-لیلی مشتی اسماعیل http://www.irandocfest.ir/fa/news/5917/مشتی-اسماعیل کارگردان: مهدی زمانپور کیاسری ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 10:56:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5917/مشتی-اسماعیل مرز شکسته http://www.irandocfest.ir/fa/news/5916/مرز-شکسته کارگردان: کیوان کریمی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 10:55:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5916/مرز-شکسته ماهی کور http://www.irandocfest.ir/fa/news/5915/ماهی-کور کارگردان: حسین سپهوند ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 10:54:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5915/ماهی-کور کیجا کرچال http://www.irandocfest.ir/fa/news/5914/کیجا-کرچال کارگردان: حسن جعفری ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 10:52:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5914/کیجا-کرچال گنج پنهان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5913/گنج-پنهان کارگردان: یوسف جمادی ]]> مستند آزاد(مسابقه ملی) Tue, 02 Jul 2019 10:44:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5913/گنج-پنهان