سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش جنبی ملی http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/janbimeli Thu, 26 Nov 2020 07:30:11 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 07:30:11 GMT بخش جنبی ملی 60 بانوی آب http://www.irandocfest.ir/fa/news/4459/بانوی-آب کارگردان: مریم امینی ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 11:59:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4459/بانوی-آب تبریز، تصاویر فراموش شده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4458/تبریز-تصاویر-فراموش-شده کارگردان: محمد احسانی ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 11:50:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4458/تبریز-تصاویر-فراموش-شده رصد خانه مراغه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4457/رصد-خانه-مراغه کارگردان: حسین پور ستار ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 11:30:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4457/رصد-خانه-مراغه قونقا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4455/قونقا کارگردان : محمد فرزین نیا ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 10:58:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4455/قونقا سلطان محمد نقاش http://www.irandocfest.ir/fa/news/4454/سلطان-محمد-نقاش کارگردان : سید وحید حسینی نامی ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 10:49:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4454/سلطان-محمد-نقاش یکبار برای همیشه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4453/یکبار-همیشه کارگردان:  محمد باقر وثوقی   ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 10:42:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4453/یکبار-همیشه مه لقا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4452/مه-لقا کارگردان: قربانعلی طاهرفر ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 10:27:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4452/مه-لقا محرم سسی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4451/محرم-سسی يونس مقدم ايوندی ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 10:24:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4451/محرم-سسی لسان الحکما http://www.irandocfest.ir/fa/news/4450/لسان-الحکما کارگردان : فرید میرخانی ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 10:20:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4450/لسان-الحکما قهرمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4449/قهرمان کارگردان: مجید فتحی ]]> بخش جنبی ملی Wed, 23 Jan 2019 10:02:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4449/قهرمان