سینما حقیقت - آخرين عناوين کتاب http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/press/book4 Mon, 21 Jun 2021 01:52:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 01:52:29 GMT کتاب 60 سینما و افق‌های آینده http://www.irandocfest.ir/fa/news/6454/سینما-افق-های-آینده ]]> کتاب Sun, 01 Sep 2019 11:58:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6454/سینما-افق-های-آینده خاکریز، دوربین، مستند http://www.irandocfest.ir/fa/news/6453/خاکریز-دوربین-مستند ]]> کتاب Sun, 01 Sep 2019 11:40:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6453/خاکریز-دوربین-مستند فریب بزرگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/6452/فریب-بزرگ ]]> کتاب Sun, 01 Sep 2019 11:13:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6452/فریب-بزرگ