سینما حقیقت - آخرين عناوين خارج از مسابقه (ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/kharejazmosabeghe Fri, 07 May 2021 00:31:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Fri, 07 May 2021 00:31:16 GMT خارج از مسابقه (ملی) 60 آيت‌الله http://www.irandocfest.ir/fa/news/4179/آيت-الله 90 دقیقه / HD / 1396 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:45:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4179/آيت-الله اول مهر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4178/اول-مهر 27 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:43:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4178/اول-مهر بلندی‌های تات‌نشين http://www.irandocfest.ir/fa/news/4177/بلندی-های-تات-نشين 51 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:39:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4177/بلندی-های-تات-نشين چشمه‌ی زاون http://www.irandocfest.ir/fa/news/4176/چشمه-ی-زاون 70 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:36:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4176/چشمه-ی-زاون حکایت اوسا احمد نجار http://www.irandocfest.ir/fa/news/4175/حکایت-اوسا-احمد-نجار 50 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:32:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4175/حکایت-اوسا-احمد-نجار خانه‌ای به وسعت آگاهی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4174/خانه-ای-وسعت-آگاهی 36 دقیقه / Full HD / 1396 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:31:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4174/خانه-ای-وسعت-آگاهی رئيس‌کل http://www.irandocfest.ir/fa/news/4173/رئيس-کل 56 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:28:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4173/رئيس-کل سالک فکرت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4172/سالک-فکرت 90 دقیقه / Full HD / 97- ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:26:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4172/سالک-فکرت شرقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4171/شرقی 111 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:24:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4171/شرقی شناسای سخن http://www.irandocfest.ir/fa/news/4170/شناسای-سخن 50 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> خارج از مسابقه (ملی) Mon, 07 Jan 2019 07:22:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4170/شناسای-سخن