سینما حقیقت - آخرين عناوين جوايز :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/awards Mon, 21 Jun 2021 01:41:33 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 01:41:33 GMT جوايز 60 جوایز هشتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4771/جوایز-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 12ميليون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و 10ميليون تومان به‌ کارگردان بهترين فيلم مستند نيمه ‌بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 8 ملیون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند كوتاه تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 6ميليون تومان به‌عنوان جايزه ويژه هيأت‌ داوران تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 8ميليون تومان به‌ بهترين پژوهشگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين تدوينگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين تصويربردار تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به‌ بهترين صدابردار تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين نويسنده يا گوينده گفتار متن جوايز مسابقه بين‌الملل کوتاه و نیمه بلند  جایزه ویژه هیئت داوران بهترين فيلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هزار دلار   جایزه ویژه  هیئت داوران بهترين فيلم مستند نیمه­بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌هزار دلار   بهترین فیلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار  بهترین فیلم مستند نیمه بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار   جوايز مسابقه بين‌الملل مستند بلند: بخش فیلم مستند بلندجایزه ویژه هیئت داوران: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌2هزار دلار   بهترین فیلم مستند بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌5 هزار دلار     جایزه شهید آوینی فیلم کوتاه: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 6 ملیون تومان در بخش های مستند بلند و نیمه بلند:  بهترین کارگردان: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 8 ملیون تومان جایزه بخش ویژه دبیر جشنواره در بخش شهید آوینی: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ  6ملیون تومان بخش صنایع دستی: بهترین پژوهش: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه اول : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان بخش مستند شهر:  جایزه بهترین پژوهش: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه بهترین کارگردانی : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 6 ملیون تومان جایزه بهترین فیلم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 7 ملیون تومان         ]]> جوايز Sat, 23 Feb 2019 05:39:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4771/جوایز-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت جوایز هشمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/4584/جوایز-هشمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران جوايز مسابقه ملي تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 12ميليون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و 10ميليون تومان به‌ کارگردان بهترين فيلم مستند نيمه ‌بلند تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 8 ملیون تومان به کارگردان بهترين فيلم مستند كوتاه تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 6ميليون تومان به‌عنوان جايزه ويژه هيأت‌ داوران تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 8ميليون تومان به‌ بهترين پژوهشگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين تدوينگر تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين تصويربردار تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به‌ بهترين صدابردار تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ 5ميليون تومان به بهترين نويسنده يا گوينده گفتار متن جوايز مسابقه بين‌الملل کوتاه و نیمه بلند  جایزه ویژه هیئت داوران بهترين فيلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ هزار دلار   جایزه ویژه  هیئت داوران بهترين فيلم مستند نیمه­بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌هزار دلار   بهترین فیلم مستند کوتاه: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار  بهترین فیلم مستند نیمه بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ سه ‌هزار دلار   جوايز مسابقه بين‌الملل مستند بلند: بخش فیلم مستند بلندجایزه ویژه هیئت داوران: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌2هزار دلار   بهترین فیلم مستند بلند: تندیس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ‌5 هزار دلار     جایزه شهید آوینی فیلم کوتاه: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 6 ملیون تومان در بخش های مستند بلند و نیمه بلند:   بهترین کارگردان: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ 8 ملیون تومان جایزه بخش ویژه دبیر جشنواره در بخش شهید آوینی: تندیس شهید آوینی، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مبلغ  6ملیون تومان بخش صنایع دستی: بهترین پژوهش: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه اول : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان بخش مستند شهر:  جایزه بهترین پژوهش: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 4 ملیون تومان جایزه بهترین کارگردانی : لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 6 ملیون تومان جایزه بهترین فیلم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 7 ملیون تومان   ]]> جوايز Sun, 03 Feb 2019 07:21:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4584/جوایز-هشمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران