سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/press/boultan14 Thu, 28 Jan 2021 11:47:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 11:47:43 GMT نشریه روزانه 60 چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8275/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> نشریه روزانه Thu, 24 Dec 2020 17:05:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8275/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8273/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> نشریه روزانه Mon, 21 Dec 2020 13:20:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8273/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8272/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> نشریه روزانه Sun, 20 Dec 2020 13:34:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8272/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8271/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Dec 2020 12:12:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8271/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8270/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> نشریه روزانه Fri, 18 Dec 2020 14:51:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8270/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8226/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> نشریه روزانه Thu, 17 Dec 2020 16:00:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8226/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8109/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> نشریه روزانه Wed, 16 Dec 2020 12:23:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8109/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت چهاردهمین جشنواره فیلم مستند سینماحقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8064/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینماحقیقت ]]> نشریه روزانه Tue, 15 Dec 2020 14:40:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8064/چهاردهمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینماحقیقت