سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش جنبی بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/Mosabeghe_irani Sat, 19 Jun 2021 22:28:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 22:28:34 GMT بخش جنبی بین الملل 60 مردی که فرشته‌ها را به پرواز درآورد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5210/مردی-فرشته-ها-پرواز-درآورد '70/لهستان/2013 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 10:45:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5210/مردی-فرشته-ها-پرواز-درآورد قهرمان کمپ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5193/قهرمان-کمپ '75/امارت-قطر-لبنان ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 06:06:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5193/قهرمان-کمپ ما بی ادب نیستیم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5192/بی-ادب-نیستیم '69/فرانسه/2013 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 06:04:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5192/بی-ادب-نیستیم خاک برگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5191/خاک-برگ '69/فرانسه/2013 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 06:02:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5191/خاک-برگ مردی بدون آینده http://www.irandocfest.ir/fa/news/5190/مردی-بدون-آینده '95/آمریکا/2013 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 06:01:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5190/مردی-بدون-آینده نجات صورت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5189/نجات-صورت '40/پاکستان/2013 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 05:58:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5189/نجات-صورت انتخاب بازیگر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5188/انتخاب-بازیگر '89/آمریکا/2012 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 05:56:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5188/انتخاب-بازیگر اسارت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5187/اسارت '64/پرتقال/2012 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 05:55:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5187/اسارت پهلو به پهلو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5186/پهلو '95/آمریکا/2012 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 05:54:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5186/پهلو میشل هانکه، حرفه: کارگردان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5185/میشل-هانکه-حرفه-کارگردان '90/اطریش-فرانسه/2013 ]]> بخش جنبی بین الملل Sat, 16 Mar 2019 05:52:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5185/میشل-هانکه-حرفه-کارگردان