سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب مستندهای کوتاه http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/toolbar_menu/Jurise/ejtekhab14/entekhabkotah14 Thu, 28 Jan 2021 12:22:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:22:27 GMT هیئت انتخاب مستندهای کوتاه 60 فخرالدین سیدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8251/فخرالدین-سیدی ]]> هیئت انتخاب مستندهای کوتاه Fri, 18 Dec 2020 10:07:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8251/فخرالدین-سیدی امیر اُصانلو http://www.irandocfest.ir/fa/news/8250/امیر-ا-صانلو ]]> هیئت انتخاب مستندهای کوتاه Fri, 18 Dec 2020 10:06:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8250/امیر-ا-صانلو الهام اسدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8249/الهام-اسدی ]]> هیئت انتخاب مستندهای کوتاه Fri, 18 Dec 2020 10:05:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8249/الهام-اسدی