سینما حقیقت - آخرين عناوين بخش ویژه http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/Especial6 Sat, 31 Jul 2021 07:02:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:02:15 GMT بخش ویژه 60 مسافر دریا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5649/مسافر-دریا کارگردان: عبدالخالق طاهری ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:39:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5649/مسافر-دریا مانگرو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5648/مانگرو کارگردان: عبدالعزیز قاسمی- مسعود میرزایی ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:37:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5648/مانگرو ژئوپارک قشم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5647/ژئوپارک-قشم کارگردان: زهرا سلیمی- روح الله مولوی ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:33:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5647/ژئوپارک-قشم  زنان ماهیگیر جزیره http://www.irandocfest.ir/fa/news/5646/زنان-ماهیگیر-جزیره کارگردان: شهرزاد پویا- شیرین وحیدی ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:31:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5646/زنان-ماهیگیر-جزیره رودخانه لیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5645/رودخانه-لیان کارگردان: رامتین بالف ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:30:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5645/رودخانه-لیان دیاپیر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5644/دیاپیر کارگردان: عبدالعزیز قاسمی ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:28:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5644/دیاپیر در اعماق بال گشودم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5643/اعماق-بال-گشودم کارگردان: احمد سید کشمیری ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:26:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5643/اعماق-بال-گشودم از سنیز تا سیراف http://www.irandocfest.ir/fa/news/5642/سنیز-سیراف کارگردان: بهروز فرجی ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:24:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5642/سنیز-سیراف آوازهای دریا نوردان خلیج فارس http://www.irandocfest.ir/fa/news/5641/آوازهای-دریا-نوردان-خلیج-فارس کارگردان: علیرضا قاسم خان ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 10:23:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5641/آوازهای-دریا-نوردان-خلیج-فارس یک سطر واقعیت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5640/یک-سطر-واقعیت کارگردان: میثم میرزایی ]]> بخش ویژه Tue, 07 May 2019 09:43:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5640/یک-سطر-واقعیت