سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/press/boltan Sat, 31 Jul 2021 07:06:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:06:00 GMT نشریه روزانه 60 شیرین نادری http://www.irandocfest.ir/fa/news/4383/شیرین-نادری متولد: 1346/شمیران ]]> نشریه روزانه Tue, 22 Jan 2019 07:34:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4383/شیرین-نادری نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4339/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز اول دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 08:49:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4339/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4338/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز دوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 08:44:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4338/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4337/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز دوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 08:41:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4337/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4336/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز سوم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 08:38:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4336/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4335/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز چهارم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 07:58:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4335/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4334/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز پنجم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 07:44:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4334/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4333/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز ششم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 07:28:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4333/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4332/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز هفتم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 07:07:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4332/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4331/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز هشتم دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 19 Jan 2019 06:21:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4331/نشریه-روزانه