سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/press/boultan5 Sat, 31 Jul 2021 07:01:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:01:31 GMT نشریه روزانه 60 نشریه روزانه پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6109/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره اول ]]> نشریه روزانه Sat, 13 Jul 2019 08:18:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6109/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت نشریه روزانه پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6108/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره دوم ]]> نشریه روزانه Sat, 13 Jul 2019 08:11:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6108/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت نشریه روزانه پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6107/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره سوم ]]> نشریه روزانه Sat, 13 Jul 2019 07:58:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6107/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت نشریه روزانه پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6106/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره چهارم ]]> نشریه روزانه Sat, 13 Jul 2019 07:48:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6106/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت نشریه روزانه پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6105/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره پنجم ]]> نشریه روزانه Sat, 13 Jul 2019 07:32:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6105/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت نشریه روزانه پنجمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6104/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره ششم ]]> نشریه روزانه Wed, 10 Jul 2019 11:54:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6104/نشریه-روزانه-پنجمین-جشنواره-سینما-حقیقت نشریه روزانه پنمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6101/نشریه-روزانه-پنمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره هفتم ]]> نشریه روزانه Wed, 10 Jul 2019 11:26:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6101/نشریه-روزانه-پنمین-جشنواره-سینما-حقیقت