سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند شهر :: نسخه کامل http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilms8/Special_Screenings_ Tue, 22 Sep 2020 10:33:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 22 Sep 2020 10:33:49 GMT مستند شهر 60 بخش اول کاتالوگ هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/757/بخش-اول-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت دریافت بخش اول ]]> مستند شهر Mon, 15 Dec 2014 09:31:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/757/بخش-اول-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت بخش دوم کاتالوگ هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/756/بخش-دوم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت دریافت بخش دوم  ]]> مستند شهر Mon, 15 Dec 2014 09:30:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/756/بخش-دوم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت بخش سوم کاتالوگ هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/755/بخش-سوم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت دریافت بخش سوم ]]> مستند شهر Mon, 15 Dec 2014 09:28:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/755/بخش-سوم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت بخش چهارم کاتالوگ هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/754/بخش-چهارم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت دریافت بخش چهارم ]]> مستند شهر Mon, 15 Dec 2014 09:27:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/754/بخش-چهارم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت بخش پنجم کاتالوگ هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/753/بخش-پنجم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت دریافت بخش پنجم ]]> مستند شهر Mon, 15 Dec 2014 09:24:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/753/بخش-پنجم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت بخش ششم کاتالوگ هشتمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/752/بخش-ششم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت دریافت بخش ششم  ]]> مستند شهر Mon, 15 Dec 2014 08:46:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/752/بخش-ششم-کاتالوگ-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت آرامستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/219/آرامستان ]]> مستند شهر Wed, 26 Nov 2014 16:16:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/219/آرامستان از زندان تا باغ http://www.irandocfest.ir/fa/news/218/زندان-باغ ]]> مستند شهر Wed, 26 Nov 2014 16:14:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/218/زندان-باغ اهالی خیابان یکطرفه http://www.irandocfest.ir/fa/news/217/اهالی-خیابان-یکطرفه خلاصه فیلم: این فیلم مستند روایتی از قصه ها و خاطرات زندگی اهالی خیابان قوام السلطنه تهران است.   ]]> مستند شهر Wed, 26 Nov 2014 16:12:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/217/اهالی-خیابان-یکطرفه بازار از تهران تا طهران http://www.irandocfest.ir/fa/news/216/بازار-تهران-طهران ]]> مستند شهر Wed, 26 Nov 2014 16:11:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/216/بازار-تهران-طهران