سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند کوتاه) http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/kotahmeli Thu, 28 Jan 2021 13:02:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 13:02:03 GMT مسابقه ملی (مستند کوتاه) 60 نام فیلم: لوتوس http://www.irandocfest.ir/fa/news/2967/نام-فیلم-لوتوس کارگردان: محمدرضا وطن دوست ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 13:49:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2967/نام-فیلم-لوتوس نام فیلم: آب سوخته http://www.irandocfest.ir/fa/news/2964/نام-فیلم-آب-سوخته کارگردان: مرتضی مطوری ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:51:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2964/نام-فیلم-آب-سوخته نام فیلم: بومرنگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/2963/نام-فیلم-بومرنگ کارگردان: پدرام ابویی ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:49:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2963/نام-فیلم-بومرنگ نام فیلم: بی گدار http://www.irandocfest.ir/fa/news/2962/نام-فیلم-بی-گدار کارگردان: علیرضا دهقان ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:48:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2962/نام-فیلم-بی-گدار نام فیلم: پدر پروانه‌ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/2961/نام-فیلم-پدر-پروانه-ها کارگردان: یزدان پرونده ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:45:30 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2961/نام-فیلم-پدر-پروانه-ها نام فیلم: پرنده آبی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2960/نام-فیلم-پرنده-آبی کارگردان: کاوه بهرامی مقدم ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:44:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2960/نام-فیلم-پرنده-آبی نام فیلم: پری خوانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2959/نام-فیلم-پری-خوانی کارگردان: معصومه کیانی ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:43:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2959/نام-فیلم-پری-خوانی نام فیلم: پسر ویشتاسب http://www.irandocfest.ir/fa/news/2958/نام-فیلم-پسر-ویشتاسب کارگردان: عباس صاحب ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:40:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2958/نام-فیلم-پسر-ویشتاسب نام فیلم: پناهگاه حامی http://www.irandocfest.ir/fa/news/2957/نام-فیلم-پناهگاه-حامی کارگردان: حامد کلجه‌ای ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:38:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2957/نام-فیلم-پناهگاه-حامی نام فیلم: پندوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/2956/نام-فیلم-پندوم کارگردان: اردوان زینی سوق ]]> مسابقه ملی (مستند کوتاه) Tue, 05 Dec 2017 12:35:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/2956/نام-فیلم-پندوم