سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل بلند http://www.irandocfest.ir/fa/11thFestival/toolbar_menu/selected_films/International70 Thu, 06 May 2021 22:44:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 22:44:59 GMT مسابقه بین الملل بلند 60 بولینگو، جنگل عشق http://www.irandocfest.ir/fa/news/4414/بولینگو-جنگل-عشق اسپانیا/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Wed, 23 Jan 2019 05:26:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4414/بولینگو-جنگل-عشق مادرم ایل من http://www.irandocfest.ir/fa/news/4406/مادرم-ایل ایران/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 11:10:58 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4406/مادرم-ایل در جستجوی فریده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4405/جستجوی-فریده ایران/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 11:08:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4405/جستجوی-فریده زنانی با گوشواره های باروتی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4403/زنانی-گوشواره-های-باروتی ایران/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 11:05:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4403/زنانی-گوشواره-های-باروتی یک پدر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4397/یک-پدر اسپانیا، فرانسه/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 10:17:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4397/یک-پدر هر روح بدن من http://www.irandocfest.ir/fa/news/4396/روح-بدن ایتالیا/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 10:14:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4396/روح-بدن می خواهم به خانه برگردم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4395/می-خواهم-خانه-برگردم سنگاپور/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 10:11:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4395/می-خواهم-خانه-برگردم مو یا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4394/مو-یا انگستان/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 10:06:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4394/مو-یا مادر و مادربزرگ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4393/مادر-مادربزرگ کره جنوبی/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 09:58:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4393/مادر-مادربزرگ شهر جدید اتوپیا http://www.irandocfest.ir/fa/news/4390/شهر-جدید-اتوپیا انگلستان/2017 ]]> مسابقه بین الملل بلند Tue, 22 Jan 2019 09:52:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4390/شهر-جدید-اتوپیا