سینما حقیقت - آخرين عناوين نقد http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/naghdha Thu, 26 Nov 2020 08:30:31 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:30:31 GMT نقد 60 ... و طبیعت ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/1998/طبیعت-ایران ]]> نقد Fri, 02 Dec 2016 13:56:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1998/طبیعت-ایران تجربة بی نظیر«خود» و «دیگری» http://www.irandocfest.ir/fa/review/1594/تجربة-بی-نظیر-خود-دیگری فیلم با ضرباهنگی دلخراش در سکانس آغازین مظلومیت خانمانسوز مردمان غیر نظامی عراق زیر فشار اسلحه، تعدی و تعرض در زمان حصر و تجاوز حمله نظامیان آمریکایی و تمامی حمله های از پیش طراحی شده آنها در خاک عراق را به تصویر و تعبیر فرا می خواند. ]]> نقد Sat, 19 Dec 2015 10:32:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/review/1594/تجربة-بی-نظیر-خود-دیگری