سینما حقیقت - آخرين عناوين نقد http://www.irandocfest.ir/fa/nine_festival/naghdha Sat, 31 Jul 2021 07:26:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:26:24 GMT نقد 60 ... و طبیعت ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/1998/طبیعت-ایران ]]> نقد Fri, 02 Dec 2016 12:56:11 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/1998/طبیعت-ایران تجربة بی نظیر«خود» و «دیگری» http://www.irandocfest.ir/fa/review/1594/تجربة-بی-نظیر-خود-دیگری فیلم با ضرباهنگی دلخراش در سکانس آغازین مظلومیت خانمانسوز مردمان غیر نظامی عراق زیر فشار اسلحه، تعدی و تعرض در زمان حصر و تجاوز حمله نظامیان آمریکایی و تمامی حمله های از پیش طراحی شده آنها در خاک عراق را به تصویر و تعبیر فرا می خواند. ]]> نقد Sat, 19 Dec 2015 09:32:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/review/1594/تجربة-بی-نظیر-خود-دیگری