سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوری بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/Jurise/davaribeynolmela4 Tue, 24 Nov 2020 02:30:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 24 Nov 2020 02:30:02 GMT هیئت داوری بین الملل 60 آنتونیو دلگادولیز http://www.irandocfest.ir/fa/news/6441/آنتونیو-دلگادولیز ]]> هیئت داوری بین الملل Sat, 31 Aug 2019 12:20:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6441/آنتونیو-دلگادولیز نیشتا جین http://www.irandocfest.ir/fa/news/6440/نیشتا-جین ]]> هیئت داوری بین الملل Sat, 31 Aug 2019 10:40:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6440/نیشتا-جین محمدرضا اسلام لو http://www.irandocfest.ir/fa/news/6439/محمدرضا-اسلام-لو ]]> هیئت داوری بین الملل Sat, 31 Aug 2019 10:32:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6439/محمدرضا-اسلام-لو احمدرضا گرشاسبی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6438/احمدرضا-گرشاسبی ]]> هیئت داوری بین الملل Sat, 31 Aug 2019 10:23:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6438/احمدرضا-گرشاسبی نیکولا فئودوروف http://www.irandocfest.ir/fa/news/6437/نیکولا-فئودوروف ]]> هیئت داوری بین الملل Sat, 31 Aug 2019 10:09:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6437/نیکولا-فئودوروف دبرا زیمرمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6436/دبرا-زیمرمان ]]> هیئت داوری بین الملل Sat, 31 Aug 2019 09:37:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6436/دبرا-زیمرمان احمد ضابطی جهرمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/6435/احمد-ضابطی-جهرمی ]]> هیئت داوری بین الملل Sat, 31 Aug 2019 09:05:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6435/احمد-ضابطی-جهرمی امانوئل چیکون http://www.irandocfest.ir/fa/news/6432/امانوئل-چیکون ]]> هیئت داوری بین الملل Sat, 31 Aug 2019 08:14:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6432/امانوئل-چیکون