سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوران ملی http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/reviewers/Section/davaran8 Thu, 06 May 2021 22:29:22 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 22:29:22 GMT هیئت داوران ملی 60 احمد ضابطی جهرمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4859/احمد-ضابطی-جهرمی ]]> هیئت داوران ملی Wed, 27 Feb 2019 06:26:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4859/احمد-ضابطی-جهرمی مصطفی رزاق کریمی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4858/مصطفی-رزاق-کریمی ]]> هیئت داوران ملی Wed, 27 Feb 2019 06:19:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4858/مصطفی-رزاق-کریمی