سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/Mosabeghe_mosbate60 Wed, 12 May 2021 13:31:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:31:58 GMT مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) 60 بدهی شرکت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4907/بدهی-شرکت '75/اطریش/ 1392 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Sat, 02 Mar 2019 05:43:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4907/بدهی-شرکت ابو حراز http://www.irandocfest.ir/fa/news/4906/ابو-حراز '73/لهستان/2013 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Sat, 02 Mar 2019 05:41:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4906/ابو-حراز دار و دسته‌صورتی پوش http://www.irandocfest.ir/fa/news/4904/دار-دسته-صورتی-پوش '96/نروژ/1392 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Sat, 02 Mar 2019 05:36:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4904/دار-دسته-صورتی-پوش بیمه شدی؟ http://www.irandocfest.ir/fa/news/4903/بیمه-شدی '89/آمریکا/2013 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Sat, 02 Mar 2019 05:31:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4903/بیمه-شدی نقشه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4902/نقشه '85/اسپانیا/2012 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Sat, 02 Mar 2019 05:28:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4902/نقشه افغانستان من http://www.irandocfest.ir/fa/news/4901/افغانستان 88/دانمارک/1392 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Wed, 27 Feb 2019 11:42:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4901/افغانستان خانواده خود را از ما اجاره کنید! http://www.irandocfest.ir/fa/news/4900/خانواده-خود-اجاره-کنید 76/دانمارک/2012 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Wed, 27 Feb 2019 11:37:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4900/خانواده-خود-اجاره-کنید نقشه صلح http://www.irandocfest.ir/fa/news/4899/نقشه-صلح 84/افریقای جنوبی/1392 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Wed, 27 Feb 2019 11:36:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4899/نقشه-صلح انتهای خیابان پاستور http://www.irandocfest.ir/fa/news/4898/انتهای-خیابان-پاستور 73/ایران/2012 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Wed, 27 Feb 2019 11:35:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4898/انتهای-خیابان-پاستور بازی آدم کشی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4897/بازی-آدم-کشی 15/دانمارک/1391 ]]> مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر) Wed, 27 Feb 2019 11:33:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4897/بازی-آدم-کشی