سینما حقیقت - آخرين عناوين انتشارات http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/press Mon, 21 Jun 2021 03:16:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 03:16:35 GMT انتشارات 60 نشریه روزانه جشنواره ششم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5671/نشریه-روزانه-جشنواره-ششم ]]> انتشارات Sun, 12 May 2019 11:26:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5671/نشریه-روزانه-جشنواره-ششم