سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند کارآفرینی http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/selected_films13/karafarini13 Wed, 12 May 2021 13:33:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:33:19 GMT مستند کارآفرینی 60 آرزوهايت را زندگی کن http://www.irandocfest.ir/fa/news/6879/آرزوهايت-زندگی-کن کارگردان: حميد کوهپايی ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:19:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6879/آرزوهايت-زندگی-کن بافندگان خیال http://www.irandocfest.ir/fa/news/6878/بافندگان-خیال کارگردان: سیدمحمدصادق جعفری ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:18:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6878/بافندگان-خیال خانه روشنان http://www.irandocfest.ir/fa/news/6877/خانه-روشنان کارگردان: زهرا نيازی ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:17:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6877/خانه-روشنان خودکار http://www.irandocfest.ir/fa/news/6876/خودکار کارگردان: محمد ثقفی ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:17:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6876/خودکار در کنار هم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6875/کنار-هم کارگردان: سيدمجتبی خيام‌الحسينی ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:16:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6875/کنار-هم راويج http://www.irandocfest.ir/fa/news/6874/راويج کارگردان: صادق داوری‌فر ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:15:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6874/راويج رويای آب http://www.irandocfest.ir/fa/news/6873/رويای-آب کارگردان: محمد واعظی ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:13:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6873/رويای-آب زنان آفتاب: يک گاه‌نگاری درباره ديدن http://www.irandocfest.ir/fa/news/6872/زنان-آفتاب-يک-گاه-نگاری-درباره-ديدن کارگردان: حامد ذوالفقاری ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:10:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6872/زنان-آفتاب-يک-گاه-نگاری-درباره-ديدن فرش چين http://www.irandocfest.ir/fa/news/6870/فرش-چين کارگردان: امير منيری ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:09:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6870/فرش-چين قصه يک مرد http://www.irandocfest.ir/fa/news/6869/قصه-يک-مرد کارگردان: سياوش جمالی، عطا مهراد ]]> مستند کارآفرینی Mon, 02 Dec 2019 14:08:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6869/قصه-يک-مرد