سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/shortfilmss Sat, 08 May 2021 17:41:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 17:41:40 GMT مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) 60 آخرین روزهای پیتر برگمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5243/آخرین-روزهای-پیتر-برگمان '20/ایرلند/2014 ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Sun, 17 Mar 2019 08:49:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5243/آخرین-روزهای-پیتر-برگمان و آزادی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5139/آزادی کارگردان: لعیا عباس میرزایی ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Tue, 12 Mar 2019 06:08:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5139/آزادی مالکیه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5138/مالکیه کارگردان: محمد باقر شاهین ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Tue, 12 Mar 2019 06:04:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5138/مالکیه آرزوی همه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5137/آرزوی-همه کارگردان: علی قدیریان ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Tue, 12 Mar 2019 06:01:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5137/آرزوی-همه یعقوب فرزند جرگلان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5065/یعقوب-فرزند-جرگلان کارگردان: رضا غلامی مطلق ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Sat, 09 Mar 2019 10:39:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5065/یعقوب-فرزند-جرگلان  نو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5064/نو کارگردان : مینا مشهدی مهدی ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Sat, 09 Mar 2019 10:29:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5064/نو نیمه تاریک ماه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5063/نیمه-تاریک-ماه کارگردان: مهدی عزتی چهار قلعه ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Sat, 09 Mar 2019 10:23:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5063/نیمه-تاریک-ماه نفس های سیاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5062/نفس-های-سیاه کارگردان: علی نیکبخت ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Sat, 09 Mar 2019 10:13:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5062/نفس-های-سیاه نشان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5061/نشان کارگردان: فرزاد جعفری ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Sat, 09 Mar 2019 10:09:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5061/نشان میراث مجید http://www.irandocfest.ir/fa/news/5060/میراث-مجید کارگردان: مصطفی آتشمرد ]]> مسابقه ملی کوتاه (کمتر از30) Sat, 09 Mar 2019 09:31:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5060/میراث-مجید