سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/10thFestival/toolbar_menu/press/bultan Sat, 12 Jun 2021 16:55:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:55:47 GMT نشریه روزانه 60 نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5088/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز اول دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sun, 10 Mar 2019 10:55:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5088/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5087/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز دوم دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sun, 10 Mar 2019 10:42:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5087/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5086/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز سوم دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sun, 10 Mar 2019 10:31:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5086/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5085/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز جهارم دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sun, 10 Mar 2019 10:10:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5085/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5015/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز ششم دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 09 Mar 2019 06:25:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5015/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5014/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز هفتم دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Sat, 09 Mar 2019 06:08:49 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5014/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5009/نشریه-روزانه دریافت نشریه روز هشتم دهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران "سینما حقیقت" ]]> نشریه روزانه Wed, 06 Mar 2019 05:42:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5009/نشریه-روزانه