سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/publications/kataloueg Sun, 13 Jun 2021 18:22:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 18:22:47 GMT کاتالوگ 60 دریافت بخش ملی کاتالوگ هفتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/898/دریافت-بخش-ملی-کاتالوگ-هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> کاتالوگ Wed, 15 Apr 2015 06:17:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/898/دریافت-بخش-ملی-کاتالوگ-هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت دریافت بخش بین الملل کاتالوگ هفتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/897/دریافت-بخش-بین-الملل-کاتالوگ-هفتمین-جشنواره-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> کاتالوگ Wed, 15 Apr 2015 06:04:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/897/دریافت-بخش-بین-الملل-کاتالوگ-هفتمین-جشنواره-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت دریافت بخش جنبی کاتالوگ هفتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/896/دریافت-بخش-جنبی-کاتالوگ-هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> کاتالوگ Wed, 15 Apr 2015 05:54:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/896/دریافت-بخش-جنبی-کاتالوگ-هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت