سینما حقیقت - آخرين عناوين مقررات http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/rules Thu, 06 May 2021 23:59:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 06 May 2021 23:59:59 GMT مقررات 60 مقررات عمومی هشتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4778/مقررات-عمومی-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> مقررات Sat, 23 Feb 2019 06:12:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4778/مقررات-عمومی-هشتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت مقررات عمومی هفتمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4768/مقررات-عمومی-هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت ]]> مقررات Sat, 23 Feb 2019 05:07:12 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4768/مقررات-عمومی-هفتمین-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران-سینما-حقیقت مقررات عمومی هشمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران http://www.irandocfest.ir/fa/news/4583/مقررات-عمومی-هشمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران سینما حقیقت ]]> مقررات Sun, 03 Feb 2019 05:50:07 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4583/مقررات-عمومی-هشمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-فیلم-مستند-ایران