سینما حقیقت - آخرين عناوين پوستر http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/press/poster_13 Sat, 08 May 2021 18:28:58 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 18:28:58 GMT پوستر 60 سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6832/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> پوستر Mon, 02 Dec 2019 08:50:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6832/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6831/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> پوستر Mon, 02 Dec 2019 08:47:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6831/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6830/سیزدهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> پوستر Mon, 02 Dec 2019 08:42:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6830/سیزدهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت پوستر سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6761/پوستر-سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> پوستر Sat, 30 Nov 2019 06:03:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6761/پوستر-سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت