سینما حقیقت - آخرين عناوين پوستر http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/press/poster_13 Tue, 24 Nov 2020 02:25:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 24 Nov 2020 02:25:14 GMT پوستر 60 سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6832/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> پوستر Mon, 02 Dec 2019 09:50:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6832/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6831/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> پوستر Mon, 02 Dec 2019 09:47:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6831/سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6830/سیزدهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> پوستر Mon, 02 Dec 2019 09:42:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6830/سیزدهمین-دوره-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت پوستر سیزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6761/پوستر-سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت ]]> پوستر Sat, 30 Nov 2019 07:03:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6761/پوستر-سیزدهمین-جشنواره-بین-المللی-سینما-حقیقت