سینما حقیقت - آخرين عناوين کتاب http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/press/book3 Sat, 31 Jul 2021 06:41:52 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:41:52 GMT کتاب 60 حقیقت در قاب مستند http://www.irandocfest.ir/fa/news/7532/حقیقت-قاب-مستند مجموعه مقالات درباره سینما ]]> کتاب Tue, 14 Jan 2020 09:53:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7532/حقیقت-قاب-مستند دفاع غیرعامل http://www.irandocfest.ir/fa/news/7530/دفاع-غیرعامل به مناسبت بخش مستند بحران جشنواره سینما حقیقت ]]> کتاب Sat, 11 Jan 2020 11:13:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7530/دفاع-غیرعامل فلسطین48-08 http://www.irandocfest.ir/fa/news/7529/فلسطین48-08 سلب مالکیت 60 ساله ]]> کتاب Wed, 08 Jan 2020 10:40:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7529/فلسطین48-08