سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه شهید آوینی http://www.irandocfest.ir/fa/12thFestival/toolbar_menu/selected_films/avini Sat, 12 Jun 2021 16:00:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 16:00:37 GMT مسابقه شهید آوینی 60 آرام‌شهر http://www.irandocfest.ir/fa/news/3836/آرام-شهر کارگردان: سيدحامد نوبری/ 31 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:40:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3836/آرام-شهر اِلماظا http://www.irandocfest.ir/fa/news/3835/ا-لماظا کارگردان: عليرضا آل‌يمين/ 52 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:38:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3835/ا-لماظا برای موصل http://www.irandocfest.ir/fa/news/3834/موصل کارگردان: يحيی محمدعليی/ 33 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:33:36 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3834/موصل بلوچستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3833/بلوچستان کارگردان: محسن زارعی/ 72 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:32:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3833/بلوچستان بيتنا (خانه ما) http://www.irandocfest.ir/fa/news/3832/بيتنا-خانه کارگردان: مصطفی اشراق/ 30 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:31:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3832/بيتنا-خانه پدر طالقانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3831/پدر-طالقانی کارگردان: محمدعلی محمددوست/ 77 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:28:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3831/پدر-طالقانی پنهان‌شدگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/3829/پنهان-شدگی کارگردان: سيدرضا رضوی/ 98 دقیقه / 4K / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:26:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3829/پنهان-شدگی توتيا http://www.irandocfest.ir/fa/news/3828/توتيا کارگردان: محمدرضا خوش‌فرمان/ 56 دقیقه / Full HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:24:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3828/توتيا جان http://www.irandocfest.ir/fa/news/3827/جان کارگردان: اميرحسين نوروزی/ 47 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:19:53 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3827/جان جايی که نبودم http://www.irandocfest.ir/fa/news/3826/جايی-نبودم کارگردان: مصطفی سيفی/ 63 دقیقه / HD / 1397 ]]> مسابقه شهید آوینی Tue, 11 Dec 2018 09:18:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/3826/جايی-نبودم