سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/selected_films/dini Sat, 19 Jun 2021 23:40:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 19 Jun 2021 23:40:23 GMT مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) 60 با یاری ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5609/یاری کارگردان: حجت طاهری ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 10:50:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5609/یاری انقلاب فراموش شده http://www.irandocfest.ir/fa/news/5593/انقلاب-فراموش-شده کارگردان: سید روح الله حسینی ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 08:20:05 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5593/انقلاب-فراموش-شده انقلاب بدون مرز- لیبی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5592/انقلاب-بدون-مرز-لیبی کارگردان: ربیع سکاف ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 08:14:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5592/انقلاب-بدون-مرز-لیبی یه لقمه نون حلال http://www.irandocfest.ir/fa/news/5575/یه-لقمه-نون-حلال کارگردان: محمد صادق بکتاشیان ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:22:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5575/یه-لقمه-نون-حلال نگاهی به آسمان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5574/نگاهی-آسمان کارگردان: سید هادی محقق ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:21:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5574/نگاهی-آسمان نقل نخل http://www.irandocfest.ir/fa/news/5573/نقل-نخل کارگردان: علی‌محمد ناصر بافقی ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:12:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5573/نقل-نخل من هنوز زنده ام http://www.irandocfest.ir/fa/news/5572/هنوز-زنده-ام کارگردان: محبوبه هنریان ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:11:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5572/هنوز-زنده-ام مسجد و کلیسا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5571/مسجد-کلیسا کارگردان: عماد سلمانیان ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:09:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5571/مسجد-کلیسا مسافر مایان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5569/مسافر-مایان کارگردان: سید جواد حسینی ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:06:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5569/مسافر-مایان کتلی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5568/کتلی کارگردان: جواد دبیری ]]> مستند دینی آئینی(مسابقه ملی) Mon, 06 May 2019 07:04:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5568/کتلی