سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند جنگ(مسابقه ملی) http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/selected_films/docjang Sat, 31 Jul 2021 07:38:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 07:38:00 GMT مستند جنگ(مسابقه ملی) 60 آینه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5992/آینه کارگردان: محمد مقدم ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 06:23:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5992/آینه  یک شناسایی ناتمام http://www.irandocfest.ir/fa/news/5990/یک-شناسایی-ناتمام کارگردان: سید محمد میرکانی ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:53:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5990/یک-شناسایی-ناتمام نقطه رهایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5989/نقطه-رهایی کارگردان: محمد حبیبی منصور ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:49:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5989/نقطه-رهایی هور http://www.irandocfest.ir/fa/news/5988/هور کارگردان: احمد فیضی ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:48:24 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5988/هور نقطه رهایی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5987/نقطه-رهایی کارگردان: محمد حبیبی منصور ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:46:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5987/نقطه-رهایی نشانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5986/نشانی کارگردان: سیامک کاشف آذر و مجید اسماعیلی ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:43:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5986/نشانی نامه 26 آبان59 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5985/نامه-26-آبان59 کارگردان: مرتضی پایه شناس ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:12:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5985/نامه-26-آبان59 موج زنده http://www.irandocfest.ir/fa/news/5984/موج-زنده کارگردان: حبیب احمدزاده ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:11:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5984/موج-زنده معبر http://www.irandocfest.ir/fa/news/5983/معبر کارگردان: بهزاد وزیری ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:10:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5983/معبر قهرمان من http://www.irandocfest.ir/fa/news/5982/قهرمان کارگردان: علی خسروی ]]> مستند جنگ(مسابقه ملی) Sat, 06 Jul 2019 05:09:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5982/قهرمان