سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل(+60) http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/beynalmelal60 Wed, 12 May 2021 13:05:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 12 May 2021 13:05:48 GMT مسابقه بین الملل(+60) 60 من می‌خوام شاه بشم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5220/می-خوام-شاه-بشم '70/ایران/2014 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 12:01:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5220/می-خوام-شاه-بشم 1001 سیب http://www.irandocfest.ir/fa/news/5217/1001-سیب '74/عراق/2013 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 11:22:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5217/1001-سیب آریل http://www.irandocfest.ir/fa/news/5216/آریل '95/کانادا/2013 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 11:15:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5216/آریل مرد یخی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5215/مرد-یخی '83/اروگوئه/2014 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 11:13:08 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5215/مرد-یخی گورستان ماشین http://www.irandocfest.ir/fa/news/5214/گورستان-ماشین '87/فراسه/2014 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 11:11:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5214/گورستان-ماشین مردان و توپ ها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5213/مردان-توپ '68/مجارستان/2013 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 11:08:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5213/مردان-توپ داستان آقای عاشق http://www.irandocfest.ir/fa/news/5212/داستان-آقای-عاشق '73/جمهوری چک/2013 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 11:05:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5212/داستان-آقای-عاشق دو مادربزرگ خشمگین http://www.irandocfest.ir/fa/news/5209/دو-مادربزرگ-خشمگین '78/نروژ/2013 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 10:12:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5209/دو-مادربزرگ-خشمگین قطار مسکو http://www.irandocfest.ir/fa/news/5208/قطار-مسکو '70/ایتالیا،انگلستان/2013 ]]> مسابقه بین الملل(+60) Sat, 16 Mar 2019 10:05:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5208/قطار-مسکو