سینما حقیقت - آخرين عناوين فیلم http://www.irandocfest.ir/fa/14thFestival/films Sun, 20 Jun 2021 00:02:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 20 Jun 2021 00:02:38 GMT فیلم 60 مهرداد اسکویی - عضو هیات داوران بخش کرونا جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8530/مهرداد-اسکویی-عضو-هیات-داوران-بخش-کرونا-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 16:23:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8530/مهرداد-اسکویی-عضو-هیات-داوران-بخش-کرونا-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت آیدا پناهنده - عضو هیات داوران مسابقه ملی جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/8529/آیدا-پناهنده-عضو-هیات-داوران-مسابقه-ملی-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 16:13:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8529/آیدا-پناهنده-عضو-هیات-داوران-مسابقه-ملی-جشنواره-بین-المللی-سینماحقیقت محسن خان جهانی - جایزه ویژه هیات داوران http://www.irandocfest.ir/fa/news/8527/محسن-خان-جهانی-جایزه-ویژه-هیات-داوران ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 12:15:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8527/محسن-خان-جهانی-جایزه-ویژه-هیات-داوران مهرداد شیخان - جایزه بهترین پژوهش http://www.irandocfest.ir/fa/news/8526/مهرداد-شیخان-جایزه-بهترین-پژوهش ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 12:15:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8526/مهرداد-شیخان-جایزه-بهترین-پژوهش عطیه زارع - جایزه بهترین فیلم مستند بلند و بهترین کارگردانی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8525/عطیه-زارع-جایزه-بهترین-فیلم-مستند-بلند-کارگردانی ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 12:14:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8525/عطیه-زارع-جایزه-بهترین-فیلم-مستند-بلند-کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری - جایزه بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند http://www.irandocfest.ir/fa/news/8524/مهدی-زمانپور-کیاسری-جایزه-بهترین-کارگردانی-مستند-نیمه-بلند ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 12:02:47 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8524/مهدی-زمانپور-کیاسری-جایزه-بهترین-کارگردانی-مستند-نیمه-بلند علی اسدی و رسول داوری - بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/8523/علی-اسدی-رسول-داوری-بهترین-کارگردانی-فیلم-مستند-کوتاه ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 11:56:52 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8523/علی-اسدی-رسول-داوری-بهترین-کارگردانی-فیلم-مستند-کوتاه کیاوش صاحب نسق - جایزه بهترین موسیقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/8522/کیاوش-صاحب-نسق-جایزه-بهترین-موسیقی ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 11:56:28 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8522/کیاوش-صاحب-نسق-جایزه-بهترین-موسیقی مصطفی گندمکار - جایزه بهترین تدوین http://www.irandocfest.ir/fa/news/8521/مصطفی-گندمکار-جایزه-بهترین-تدوین ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 11:56:04 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8521/مصطفی-گندمکار-جایزه-بهترین-تدوین داوود رحمانی - جایزه بهترین فیلمبرداری http://www.irandocfest.ir/fa/news/8520/داوود-رحمانی-جایزه-بهترین-فیلمبرداری ]]> فیلم Thu, 24 Dec 2020 11:55:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/8520/داوود-رحمانی-جایزه-بهترین-فیلمبرداری