سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/beynalmelal3060 Sun, 13 Jun 2021 19:37:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 19:37:49 GMT مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) 60 همسایه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5239/همسایه '28/روسیه/2014 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sun, 17 Mar 2019 08:43:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5239/همسایه کوچیزا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5206/کوچیزا '59/بلژیک/2014 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 09:30:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5206/کوچیزا در تعقیب باد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5205/تعقیب-باد '56/ایتالیا/2014 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 08:21:33 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5205/تعقیب-باد گرافیتی، هنر بیان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5204/گرافیتی-هنر-بیان '51/فرانسه/2013 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 07:58:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5204/گرافیتی-هنر-بیان سالومه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5203/سالومه '58/ایسلند/2014 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 07:54:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5203/سالومه قرار ملاقات http://www.irandocfest.ir/fa/news/5202/قرار-ملاقات '31/فرانسه-ایران/2014 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 07:52:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5202/قرار-ملاقات رهبران http://www.irandocfest.ir/fa/news/5201/رهبران '49/لهستان/2013 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 07:46:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5201/رهبران زمان به وقت موسیو ستبون http://www.irandocfest.ir/fa/news/5200/زمان-وقت-موسیو-ستبون '40/ایران/2013 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 07:43:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5200/زمان-وقت-موسیو-ستبون مسیر تاکسی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5199/مسیر-تاکسی '59/فرانسه/2013 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 07:38:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5199/مسیر-تاکسی وعده یک کودکی شاد http://www.irandocfest.ir/fa/news/5198/وعده-یک-کودکی-شاد '55/برزیل/2013 ]]> مسابقه بین الملل نیمه بلند (60تا30) Sat, 16 Mar 2019 07:36:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5198/وعده-یک-کودکی-شاد