سینما حقیقت - آخرين عناوين جوایز http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/priz Thu, 26 Nov 2020 08:38:17 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 08:38:17 GMT جوایز 60 جوايز مسابقه ملي http://www.irandocfest.ir/fa/news/6542/جوايز-مسابقه-ملي جشنواره سوم ]]> جوایز Sun, 10 Nov 2019 07:52:41 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6542/جوايز-مسابقه-ملي