سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند صنایع دستی http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/sanayedasti Mon, 21 Jun 2021 03:18:55 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 03:18:55 GMT مستند صنایع دستی 60 کلید ساز جلفا http://www.irandocfest.ir/fa/news/5253/کلید-ساز-جلفا کارگردان: فرهاد بردبار ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 09:56:43 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5253/کلید-ساز-جلفا کایه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5235/کایه کارگردان: کیوان محسنی ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:47:16 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5235/کایه عمو اوغلی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5234/عمو-اوغلی کارگردان: علی جلالی ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:41:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5234/عمو-اوغلی زنگار http://www.irandocfest.ir/fa/news/5233/زنگار کارگردان: داریوش نیکبخت ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:39:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5233/زنگار اوزال http://www.irandocfest.ir/fa/news/5232/اوزال کارگردان: مسعود میرزایی ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:37:35 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5232/اوزال آسبادها http://www.irandocfest.ir/fa/news/5231/آسبادها کارگردان: جمشید مجددی ]]> مستند صنایع دستی Sun, 17 Mar 2019 07:33:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5231/آسبادها نشریه روزانه شماره هشتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/845/نشریه-روزانه-شماره-هشتم ]]> مستند صنایع دستی Sat, 24 Jan 2015 07:05:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/845/نشریه-روزانه-شماره-هشتم ویژه نامه نشریه روزانه (کات )شماره هشتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/844/ویژه-نامه-نشریه-روزانه-کات-شماره-هشتم ]]> مستند صنایع دستی Sat, 24 Jan 2015 06:55:01 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/844/ویژه-نامه-نشریه-روزانه-کات-شماره-هشتم نشریه روزانه شماره هشتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/839/نشریه-روزانه-شماره-هشتم ]]> مستند صنایع دستی Sat, 24 Jan 2015 06:00:56 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/839/نشریه-روزانه-شماره-هشتم ویژه نامه نشریه روزانه (کات )شماره هفتم http://www.irandocfest.ir/fa/news/657/ویژه-نامه-نشریه-روزانه-کات-شماره-هفتم ]]> مستند صنایع دستی Sat, 06 Dec 2014 09:04:23 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/657/ویژه-نامه-نشریه-روزانه-کات-شماره-هفتم