سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/13thFestival/toolbar_menu/press/boltan13 Mon, 21 Jun 2021 01:54:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Mon, 21 Jun 2021 01:54:39 GMT نشریه روزانه 60 نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7522/نشریه-روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Sun, 05 Jan 2020 12:53:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7522/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7521/نشریه-روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Sun, 05 Jan 2020 12:49:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7521/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7430/نشریه-روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Mon, 16 Dec 2019 09:11:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7430/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7429/نشریه-روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Mon, 16 Dec 2019 09:10:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7429/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7428/نشریه-روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Mon, 16 Dec 2019 09:07:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7428/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7229/نشریه-روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Thu, 12 Dec 2019 11:46:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7229/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7228/نشریه-روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Thu, 12 Dec 2019 11:44:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7228/نشریه-روزانه نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/news/7227/نشریه-روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت ]]> نشریه روزانه Thu, 12 Dec 2019 11:38:50 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7227/نشریه-روزانه