سینما حقیقت - آخرين عناوين نشریه روزانه http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/press/press4 Thu, 26 Nov 2020 07:23:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 26 Nov 2020 07:23:28 GMT نشریه روزانه 60 نشریه روزانه چهارمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6451/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره اول ]]> نشریه روزانه Sun, 01 Sep 2019 11:45:29 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6451/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنواره-سینما-حقیقت نشریه روزانه چهارمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6450/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنواره-سینما-حقیقت شماره دوم ]]> نشریه روزانه Sun, 01 Sep 2019 11:27:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6450/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنواره-سینما-حقیقت نشریه روزانه چهارمین جشنوار سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6448/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنوار-سینما-حقیقت شماره سوم ]]> نشریه روزانه Sun, 01 Sep 2019 10:40:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6448/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنوار-سینما-حقیقت نشریه روزانه چهارمین جشنوار سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6447/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنوار-سینما-حقیقت شماره چهارم ]]> نشریه روزانه Sun, 01 Sep 2019 10:13:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6447/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنوار-سینما-حقیقت نشریه روزانه چهارمین جشنوار سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6446/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنوار-سینما-حقیقت شماره پنجم ]]> نشریه روزانه Sun, 01 Sep 2019 09:50:27 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6446/نشریه-روزانه-چهارمین-جشنوار-سینما-حقیقت