سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه ملی (مستند تاریخی) http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe_tarikh Wed, 25 Nov 2020 06:29:48 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Wed, 25 Nov 2020 06:29:48 GMT مسابقه ملی (مستند تاریخی) 60  نفت سیاه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4812/نفت-سیاه کارگردان : علی خسروی  ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 11:19:31 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4812/نفت-سیاه ما همه سربازیم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4811/همه-سربازیم کارگردان : مهدی قربان پور  ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 11:13:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4811/همه-سربازیم گرمابان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4810/گرمابان  کارگردان :شهرام میراب اقدم  ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 11:11:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4810/گرمابان شناسنامه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4809/شناسنامه کارگردان : محمد رضا هاشمیان ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 11:09:25 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4809/شناسنامه شاه جهان http://www.irandocfest.ir/fa/news/4808/شاه-جهان کارگردان : حسن نقاشی ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 11:06:57 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4808/شاه-جهان دیدار دوباره http://www.irandocfest.ir/fa/news/4807/دیدار-دوباره کارگردان :فرهاد ورهرام ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 11:01:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4807/دیدار-دوباره دستگرد یزد شاپوران http://www.irandocfest.ir/fa/news/4806/دستگرد-یزد-شاپوران کارگردان :پژمان مظاهری پور ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 10:58:45 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4806/دستگرد-یزد-شاپوران خونه http://www.irandocfest.ir/fa/news/4805/خونه کارگردان:خدایار قاقانی ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 10:56:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4805/خونه بهار، نارنج ، بی بهار، نارنج http://www.irandocfest.ir/fa/news/4804/بهار-نارنج-بی کارگردان: پویان کاظمی ]]> مسابقه ملی (مستند تاریخی) Sun, 24 Feb 2019 10:49:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4804/بهار-نارنج-بی