سینما حقیقت - آخرين عناوين جنبی http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/festival_sections/janbi Sat, 08 May 2021 17:13:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 08 May 2021 17:13:00 GMT جنبی 60 بخش مستند صنایع دستی و هنرهای سنتی http://www.irandocfest.ir/fa/news/260/بخش-مستند-صنایع-دستی-هنرهای-سنتی با مشارکت سازمان صنایع دستی و هنرهای سنتی ]]> جنبی Thu, 27 Nov 2014 14:09:13 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/260/بخش-مستند-صنایع-دستی-هنرهای-سنتی بخش مستند شهر http://www.irandocfest.ir/fa/news/259/بخش-مستند-شهر با مشارکت سازمان زیباسازی شهر تهران ]]> جنبی Thu, 27 Nov 2014 14:03:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/259/بخش-مستند-شهر