سینما حقیقت - آخرين عناوين انتشارات http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/publications Sat, 12 Jun 2021 15:33:34 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 12 Jun 2021 15:33:34 GMT انتشارات 60 پوستر هفتمین جشنواره فیلم مستند سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/4752/پوستر-هفتمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت ]]> انتشارات Wed, 20 Feb 2019 08:42:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4752/پوستر-هفتمین-جشنواره-فیلم-مستند-سینما-حقیقت