سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه http://www.irandocfest.ir/fa/six_festival/toolbar_menu/Jurise/entekhabvizhe6 Tue, 24 Nov 2020 02:31:00 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Tue, 24 Nov 2020 02:31:00 GMT هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه 60 معصومه نور محمدی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5793/معصومه-نور-محمدی (مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه Wed, 22 May 2019 08:04:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5793/معصومه-نور-محمدی ارد عطارپور http://www.irandocfest.ir/fa/news/5792/ارد-عطارپور (مستندساز و تهیه کننده) ]]> هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه Wed, 22 May 2019 08:00:51 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5792/ارد-عطارپور محمد خزاعی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5791/محمد-خزاعی (تهیه کننده و مدیر فرهنگی) ]]> هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه Wed, 22 May 2019 07:59:55 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5791/محمد-خزاعی رامین حیدری فاروقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5790/رامین-حیدری-فاروقی (مستند ساز و تهیه کننده) ]]> هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه Wed, 22 May 2019 07:53:20 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5790/رامین-حیدری-فاروقی اصغر بختیاری http://www.irandocfest.ir/fa/news/5778/اصغر-بختیاری (مستند ساز) ]]> هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه Tue, 21 May 2019 09:19:37 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5778/اصغر-بختیاری