سینما حقیقت - آخرين عناوين کاتالوگ http://www.irandocfest.ir/fa/4thFestival/toolbar_menu/press/katalog4 Sun, 20 Sep 2020 18:35:51 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 20 Sep 2020 18:35:51 GMT کاتالوگ 60 کاتالوگ چهارمین جشنواره سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/fa/news/6456/کاتالوگ-چهارمین-جشنواره-سینما-حقیقت ]]> کاتالوگ Mon, 02 Sep 2019 07:01:42 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6456/کاتالوگ-چهارمین-جشنواره-سینما-حقیقت