سینما حقیقت - آخرين عناوين مسابقه بین الملل http://www.irandocfest.ir/fa/3thFestival/toolbar_menu/selected_films/mosabeghe3beyn Sat, 31 Jul 2021 06:00:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sat, 31 Jul 2021 06:00:37 GMT مسابقه بین الملل 60 آسمان سیاه شب http://www.irandocfest.ir/fa/news/7545/آسمان-سیاه-شب '67/ایران/1386 ]]> مسابقه بین الملل Mon, 24 Feb 2020 07:08:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7545/آسمان-سیاه-شب انتخاب http://www.irandocfest.ir/fa/news/7544/انتخاب 1381-84/ایران ]]> مسابقه بین الملل Mon, 24 Feb 2020 07:03:09 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7544/انتخاب اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری http://www.irandocfest.ir/fa/news/7543/اهدای-گامت-جنین-درمان-ناباروری '40/ایران/1384 ]]> مسابقه بین الملل Sun, 23 Feb 2020 06:47:46 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7543/اهدای-گامت-جنین-درمان-ناباروری به رنگ خون http://www.irandocfest.ir/fa/news/7542/رنگ-خون '36/ایران/1387 ]]> مسابقه بین الملل Sun, 23 Feb 2020 06:44:44 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7542/رنگ-خون به نام مهر http://www.irandocfest.ir/fa/news/7541/نام-مهر '32/ایران/1387 ]]> مسابقه بین الملل Sun, 23 Feb 2020 06:42:14 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7541/نام-مهر پروانه سفید درختان http://www.irandocfest.ir/fa/news/7540/پروانه-سفید-درختان '35/ایران/1387 ]]> مسابقه بین الملل Sun, 23 Feb 2020 06:17:00 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7540/پروانه-سفید-درختان لاک پشت ها: سفری شگفت انگیز http://www.irandocfest.ir/fa/news/7539/لاک-پشت-سفری-شگفت-انگیز `80/ آلمان/2008 ]]> مسابقه بین الملل Sat, 22 Feb 2020 11:39:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7539/لاک-پشت-سفری-شگفت-انگیز تولد مغز http://www.irandocfest.ir/fa/news/7538/تولد-مغز `46، فرانسه، 1989 ]]> مسابقه بین الملل Sat, 22 Feb 2020 11:38:03 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7538/تولد-مغز نخستين روز زندگي http://www.irandocfest.ir/fa/news/7537/نخستين-روز-زندگي `24، فرانسه، 1972 ]]> مسابقه بین الملل Sat, 22 Feb 2020 11:36:19 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7537/نخستين-روز-زندگي قلب پنهان http://www.irandocfest.ir/fa/news/7536/قلب-پنهان '90/ آلمان- سوئیس/ 2008 ]]> مسابقه بین الملل Sat, 22 Feb 2020 11:33:38 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/7536/قلب-پنهان