سینما حقیقت - آخرين عناوين انتشارات http://www.irandocfest.ir/fa/5thFestival/toolbar_menu/press Thu, 28 Jan 2021 12:40:56 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/14festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Thu, 28 Jan 2021 12:40:56 GMT انتشارات 60 نشریه روزانه جشنواره پنجم http://www.irandocfest.ir/fa/news/6100/نشریه-روزانه-جشنواره-پنجم شماره هفتم ]]> انتشارات Wed, 10 Jul 2019 11:08:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/6100/نشریه-روزانه-جشنواره-پنجم