سینما حقیقت - آخرين عناوين مستند شهر http://www.irandocfest.ir/fa/eighth_festival/toolbar_menu/selectedfilm8/doccity Sun, 13 Jun 2021 18:39:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 18:39:15 GMT مستند شهر 60 طبقه دوم http://www.irandocfest.ir/fa/news/5230/طبقه-دوم کارگردان: امیر علی اعلایی ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:19:21 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5230/طبقه-دوم سیروس، بود و نبود یک محله http://www.irandocfest.ir/fa/news/5229/سیروس-نبود-یک-محله کارگردان: مینا سعیدی شهروز ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:18:10 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5229/سیروس-نبود-یک-محله خانه سیمین و جلال http://www.irandocfest.ir/fa/news/5228/خانه-سیمین-جلال کارگردان: پریسا عشقی ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:16:34 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5228/خانه-سیمین-جلال خانه اردیبهشت http://www.irandocfest.ir/fa/news/5227/خانه-اردیبهشت کارگردان: امیر حسین بیرجندی ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:15:22 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5227/خانه-اردیبهشت جایی برای زندگی http://www.irandocfest.ir/fa/news/5226/جایی-زندگی کارگردان: محسن استاد علی ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:12:26 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5226/جایی-زندگی تهران 43 http://www.irandocfest.ir/fa/news/5225/تهران-43 کارگردان: فرشید ایوبی نژاد ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:10:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5225/تهران-43 بازار از طهران تا تهران http://www.irandocfest.ir/fa/news/5224/بازار-طهران-تهران کارگردان: رضا خانلری ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:08:59 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5224/بازار-طهران-تهران اهالی خیابان یکطرفه http://www.irandocfest.ir/fa/news/5223/اهالی-خیابان-یکطرفه کارگردان: مهدی باقری ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:07:48 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5223/اهالی-خیابان-یکطرفه از زندان تا باغ http://www.irandocfest.ir/fa/news/5222/زندان-باغ کارگردان: مینو بیگی ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:06:15 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5222/زندان-باغ آرامستان http://www.irandocfest.ir/fa/news/5221/آرامستان کارگردان: شهراب میر اقدم ]]> مستند شهر Sun, 17 Mar 2019 07:05:06 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/5221/آرامستان