سینما حقیقت - آخرين عناوين هیئت داوری ملی http://www.irandocfest.ir/fa/seventh_festival/toolbar_menu/reviewers/Section60/mid Sun, 13 Jun 2021 17:59:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/15festival/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سینما حقیقت http://www.irandocfest.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سینما حقیقت آزاد است. Sun, 13 Jun 2021 17:59:20 GMT هیئت داوری ملی 60 محمد آفریده http://www.irandocfest.ir/fa/news/4921/محمد-آفریده متولد1341/تهران ]]> هیئت داوری ملی Sat, 02 Mar 2019 09:46:18 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4921/محمد-آفریده مصطفی آل احمد http://www.irandocfest.ir/fa/news/4920/مصطفی-آل-احمد متولد1349/تهران ]]> هیئت داوری ملی Sat, 02 Mar 2019 09:36:40 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4920/مصطفی-آل-احمد  مهرداد اسکویی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4919/مهرداد-اسکویی متولد:1348/تهران ]]> هیئت داوری ملی Sat, 02 Mar 2019 09:07:54 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4919/مهرداد-اسکویی ابراهیم حقیقی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4918/ابراهیم-حقیقی متولد1328/تهران ]]> هیئت داوری ملی Sat, 02 Mar 2019 09:05:02 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4918/ابراهیم-حقیقی مجتی راعی http://www.irandocfest.ir/fa/news/4917/مجتی-راعی متولد1336/اصفهان ]]> هیئت داوری ملی Sat, 02 Mar 2019 08:56:32 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4917/مجتی-راعی جعفر سانحی مقدم http://www.irandocfest.ir/fa/news/4916/جعفر-سانحی-مقدم متولد1337/تهران ]]> هیئت داوری ملی Sat, 02 Mar 2019 08:54:39 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4916/جعفر-سانحی-مقدم فرهاد مهرانفر http://www.irandocfest.ir/fa/news/4915/فرهاد-مهرانفر متولد:1338/ بندر انزلی ]]> هیئت داوری ملی Sat, 02 Mar 2019 08:51:17 GMT http://www.irandocfest.ir/fa/news/4915/فرهاد-مهرانفر